Comments

 1. In?elept cu dureri de spate Tojabei says:

  Fiecare dintre cei ce am fost chema i prin Cu- vântul i prin Duhul Sfânt la aceast Lucrare am fost ale i de Dumnezeu Tot ce împiedic aceast sl vit lucrare ori caut s o abat de la divinul ei destin este opera distructiv a dia- volului, vr jma ul înr it i blestemat al planului lui Dum- nezeu Se citesc acum atât de multe c r i, se ascult atât de mult muzic , se scriu atât de multe poezii. S -I mul umim lui Dumnezeu pentru acei fra i deosebi i care sunt între noi exemple vrednice de ur- mat! Orice lucrare care n-are nici un scop p mântesc, ci numai unul ceresc, este o lucrare profetic , este un glas profetic, este o solie cereasc. Atunci când cineva te love te peste obrazul drept, po i lini tit s -i întorci i pe cel stâng. Slav numai Lui, al Vie ii ve nic Drum i ve nic Prag!

 1. Знакомства Nakasa says:

  De nimic nu duc lips , dar chiar de nimic, cei ce se încred în El. Eu cred c noi trebuie s r mânem la modelul nostru clasic, la specificul nostru curat, cunoscut i dul- ce. Credin a p rin ilor no tri a cinstit dintotdeauna însemn tatea, numele i fiin a Sfintei Fecioare Maria, Maica Domnului i Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cât trebuie s -I mul- umim pentru Cuvântul S u pe care îl avem în dulcea limb a p rin ilor no tri! El ne-a creat i pe noi într-un fel atât de minunat, cum spune sfântul psalmist: Tot ce a r mas i va r mâne durabil i valoros în lumea aceasta este numai ceea ce ne-a dat i ne d Hristos i cei inspira i de El Ei, cei din urm , vor fi înaintea multora dintre cei dintâi

 1. In?elept cu dureri de spate Kajigrel says:

  Un mare i bun prieten, medic foarte cunoscut i apreciat, c ruia i-am dat nu de mult o caset cu poezii i cânt ri alese, mi-a spus cu lacrimi: Dar când nu pot fi amândou , mai bine este s fie cel duhovnicesc. În îmbr c mintea noastr , în gesturile noastre i în toate cuvintele i purt rile noastre trebuie s vad orice ochi din ceruri i de pe p mânt c suntem tot- deauna str b tu i de un fior de evlavie i chipul Dom- nului nostru Iisus nu trebuie s se dep rteze niciodat de peste noi, de peste toat înf i area noastr. Nu nivelul cultural este important în primul rând, ci nivelul duhovnicesc! Ce frumos ar fi s se zic: Un astfel de tineret dorim i noi. El aduce solu ionarea pa nic a tuturor pro- blemelor conflictuale, atât dintre popoare, cât i dintre confesiuni i indivizi.

 1. Знакомства Akikazahn says:

  Aceas- ta este o gelozie dup voia lui Dumnezeu, fiindc este scris: Acum, dup acela i cuvânt al Sfântului Apostol Pavel: A a trebuie s vedem noi rostul nostru i a a tre- buie s ne dorim i mântuirea noastr! Fermen ii pier, luptând cu iner ia fr mânt turii reci, — dar lupta lor i jertfa lor este încununat pân la urm de o biruin r spl titoare. Domnul te arat binecuvântat , Fecioar Curat , nu te teme dar, tu ai mare har: Mul i dintre cei ce au amânat clipa leg mântu- lui lor pentru alt dat n-au mai ajuns data aceea. Dumnezeu î i d atâta putere de munc , de inspi- ra ie, de biruin cât e ti în stare s prime ti!

 1. Знакомства Akinris says:

  Ca un fir într-o urzeal minunat care va trebui s ajun- g pân la urm ca un covor frumos În felul acesta omul se în al toat via a pe sine însu i, crezând c -i poate în ela i pe al ii, i pe Dumnezeu.

 1. In?elept cu dureri de spate Tojarg says:

  Cine umbl dup îndemnurile i pl cerile lumii, culege neno- rocire, dezn dejde, deziluzii, lacrimi, p reri de r u, am - r ciune i necaz. Noi nu avem i n-am fost rândui i s avem o misiune izolat , o lucrare aparte de ceilal i fra i ai no tri, un duh str in de al lor. În acest compartiment al inimii lor Îl primesc pe Hristos numai cei pu ini, cei în care Hristos face apoi opera ia cea divin , înnoirea cea sfânt , transformarea cea dumnezeiasc. Dar, vai, ce nefericire este s ajung în slujba lui Dumnezeu un om în a c rui inim cele dou p r i, din mijloc i din fund, nu sunt predate lui Dumnezeu i nu sunt st pânite de Duhul Sfânt!

 1. Знакомства Vilar says:

  Ai mil , mai arat -mi încrederea de-atunci când i-mplineam îndat curatele- i porunci i cur -mi privirea cu-al lacrimii cle tar, s -mi pot sim i fiin a sfin indu-mi-se iar! Acesta este felul în elept dup care lucreaz i ast zi Duhul lui Dumnezeu, pentru c scopul i voia Lui este s -i mântuiasc pe to i oamenii, toate familiile, toate semin iile i toate popoarele lumii, începând de la mic spre mare, de la individ spre grup. Totdeauna i în orice loc, chiar dac suntem sin- guri, noi trebuie s fim foarte aten i la toat atitudinea noastr. Lucrarea mântuitoare, mi carea evanghelic în care ne-a chemat i pe noi Dumnezeu, este o lucrare pro- fetic. Aceasta este taina poc in ei, taina transform rii, taina i minunea transfigur rii de pe Taborul fiec ruia dintre cei care au suit pân acolo. Nu v teme i de nimic! M ard adânc orice cuvinte ce-n veci t cute le-a fi vrut, — în câ i plâng ele prea fierbinte i-n câ i ce r ni s-au pref cut!

 1. Знакомства Shakalkree says:

  Când îi va chema Dumnezeu la r splat pe cei care au adus aceste adun ri la mântuire — o, ce r splat vor primi! Sem natul are valoare numai în m sura în care i-o dovede te seceri ul.

 1. Знакомства Tozshura says:

  Bine c am f cut partea întâi, — acum s facem i par-tea a doua! Nici primul botez — i cu atât mai mult celelalte repet ri ale lui, oricâte ar fi! Hristos este Adev rul — numai cuno tin a Sa te ajut Adev rul s -l po i crede i urma, c nu po i s-ajungi a crede Adev rul pân când înc n-ai ajuns s -i afli cuno tin a-n primul rând. Universul spiritual cunoa te o continu cre tere în care nu exist limite.

 1. In?elept cu dureri de spate Gulkree says:

  Domnul î i va da pricepere în toate lucrurile acestea. Dar binecuvânt m i ne rug m totdeauna pentru acela care, urmând Cuvântul Sfânt i îndemnul celor ce-i vor binele, se supune ascul- t tor i urmeaz calea lui Dumnezeu în orice privin. Ci vrea s ne ridice mai sus, s ne duc la starea cea mai înalt i la posibilitatea mult mai larg a unit ii i colabor rii creatoare între to i cei înzestra i de El cu darul inspira iei divine. Nici chiar o mul u- mire; dar numai atunci când cau i întâi s fii! S fim foarte aten i asupra tuturor lucrurilor noastre! Ace ti oameni mari ai lui Dumnezeu ajunseser p rta i firii dumnezeie ti — i puteau comu- nica cu întreaga Natur.

 1. Знакомства Goltik says:

  Dac nu vrem s ne în el m pe noi în ine, dac vrem s spunem adev rul i nu suntem obliga i s -l t - g duim, vom recunoa te c a a este. A fi serios, a fi respectuos, a fi evlavios i înfrânat este dovada unei adev rate superio- rit i, a unei min i s n toase, a unui cuget în elept. Câte suflete mântuite au r mas dup ei În subcon tientul multor oa- meni zac atâtea gânduri pe care omul nu le supune ni- ciodat deplin lui Dumnezeu. În fa a acestei Taine i Minuni, s ne aplec m i noi, smeri i, împreun cu str lucitul arhanghel Gavril, binecuvântând Numele Sfintei Treimi, Care, în nep - trunsa Sa iubire i în elepciune, a ales aceast minunat fiin pentru a Se Întrupa din ea minunata noastr mântuire i Minunatul nostru Mântuitor Iisus Hristos.

 1. In?elept cu dureri de spate Daigami says:

  Oamenii veacului acestuia i-au pierdut sensibilitatea divin — i se în al singuri, coborându-se în primitivism Cine se pred Domnului Iisus i tr ie te cu El, acela are asigurat via a ve nic i în veac el nu va ve- dea chipul fioros al mor ii. Dumnezeu a pus i în sufletele noastre darul divin al crea iei

 1. Знакомства Taukora says:

  Dac nu vrem s ne în el m pe noi în ine, dac vrem s spunem adev rul i nu suntem obliga i s -l t - g duim, vom recunoa te c a a este. Noi, cei mai mul i, n-am avut nici condi ii, nici posibilit i mai u oare, s ne putem însu i o educa ie mai deosebit , cum se obi nuie te în lume, pentru a ti aduce lui Dumnezeu lucr ri mai de valoare i mai alese. Eforturile personale pe care ni le d m fiecare pen- tru a ob ine cât mai frumoase performan e duhovnice ti în lucr rile de crea ie sunt l udabile i sunt necesare. Ce lucruri însemnate sunt acestea pentru fieca- re dintre noi! În Hristos, nimeni nu este b trân! În toat literatura lumii, în toat muzica i arta omeneasc n-a r mas i nu va r mâne de valoare i de durat decât ceea ce a izvorât i va mai izvorî din Duhul i din dragostea lui Hristos.

 1. In?elept cu dureri de spate Nerr says:

  Oare nu trebuie s fie la fel i în Israelul duhovni- cesc? Dumnezeu s binecuvânteze pe oricine va gândi i va face totdeauna a a! Înfrânarea de la toate acestea nu-i o lege grea de inut, ci este chiar norma echilibrat i în eleapt de via a oric rui suflet care Îl cunoa te i Îl iube te pe Dumnezeu i dore te s se conduc în via dup drep- tarul cuviincios al Sfântului S u Cuvânt. A fi serios, a fi respectuos, a fi evlavios i înfrânat este dovada unei adev rate superio- rit i, a unei min i s n toase, a unui cuget în elept. Când condi- iile o permit i sufletele sunt în Duhul, — acesta este cel mai înalt ideal i aduce realizarea cea mai frumoas. Tat l Sfânt ne-mbr i eaz i ne leag n divin când miresmele iubirii se preling pe gânduri lin i covoare moi de rou i de raze ni s-a tern spre odihna-ncânt toare a Edenului etern.

Speak Your Mind

*